Zelená, červená a žlutá třída programu Montessori ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 se zapojily do projektu Kreativní partnerství Praha.  Společným tématem ve všech třídách jsou Modřany.

Projekt má za cíl zvyšovat motivaci a zájem žáků o vzdělávání, rozvíjet jejich kompetence a budovat pozitivní vztahy ve třídě. Projekt zapojuje do aktivit všechny žáky ve třídě a zároveň nastavuje individuální podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, potřebou podpůrných opatření a odlišným mateřským jazykem.

Projekt vychází z úspěšného britského programu Creative Partnerships, který v letech 2002 – 2012 podpořil téměř milion žáků a 90 000 učitelů v Anglii. Program byl pilotně realizován také na školách v ČR, v letech 2013 – 2015 se zapojily tři základní školy z Prahy. Ukázky aktivit žáků můžete nalézt na stránkách: http://www.crea-edu.cz/kreativni- partnerstvi-pro- rovne-prilezitosti. Program probíhající na pražských školách dokázal děti motivovat, podpořit jejich zájem o vybrané předměty, umožnil jim projevit se v nových rolích a představit své dovednosti a silné stránky. Dále rozvíjel samostatnost dětí, jejich zodpovědnost, schopnost spolupracovat a další klíčové kompetence. Aktivity programu výrazně zlepšily vztahy dětí v třídním kolektivu. Děti si vyučovanou látku zažily v praktických souvislostech, díky kterým lépe porozuměly cílům výuky a zapamatovaly si snadněji i informativní části výuky.
Projekt je financován OP Praha– pól růstu.

Projekt Kreativní partnerství spočívá v nastavení systému spolupráce učitelů s umělci na přípravě a realizaci výuky ve třídě. Umělci a umělkyně budou společně s pedagogy vytvářet kreativní koncept pro výuku vybraného předmětu a školní látky a ve spolupráci výuku realizovat. Děti se tedy budou učit vybraný předmět/y za využití uměleckých metod a ve spolupráci s profesionálem z vybrané umělecké oblasti.

Věříme, že projekt naváže na předchozí úspěšnou realizaci v Praze a bude přínosem pro kvalitní vzdělávání dětí. Po plánování aktivit pro třídy zahájí učitelé a umělci práci s žáky ve výuce v rámci I. cyklu od konce ledna 2017. V červnu 2017 budou probíhat závěrečné prezentace prací dětí. V dalším pololetí následuje II. cyklus, který bude zahájen v říjnu 2017 a ukončí jej opět ávěrečná prezentace v březnu 2018. Informace o průběhu projektu budeme pravidelně zveřejňovat na webových stránkách organizace (www.crea-edu.cz).

Montessori třídy ZŠ a MŠ Na Beránku budou používat pro zveřejňování průběhu projektu tyto stránky.